BOCI China Management Team
Board Chairman Xu Gang
CEO Qian Wei         
Deputy CEO  Xiong Wenlong       Deputy CEO  Li Xiaolei
Head of Audit Department  Zhai Zhenjun        Board Secretary  Jiang Tao
Head of Compliance Department  Wang Hong        Head of Risk Management  Zhao Xianglei